Visie

Zorgen voor kwaliteit van leven, met de stroom mee als het kan, tegen de stroom op en eigenzinnig als het moet.

Opdracht en missie …

In Keyhof wonen en werken unieke mensen. Iedere bewoner brengt zijn eigen levensverhaal en familiale achtergrond mee. Medewerkers en vrijwilligers zetten hun persoonlijkheid, professionaliteit en talenten in om samen met de bewoners op weg te gaan en te bouwen aan een warme woon- en werkomgeving.

Keyhof wenst een warme thuis te zijn, waar oprechte zorg wordt verleend, waar we een luisterend oor bieden en ons afstemmen op ieders ritme. Respect, leren en zorg op maat zijn de vaardigheden die  de medewerkers hiervoor dagelijks inzetten. Zij zijn onvervangbaar als de directe schakel tussen de bewoners, de familie en de woonomgeving.

Keyhof wenst een open huis te zijn: we hechten er belang aan dat elke bewoner zijn leven op een zo goed mogelijke manier kan voortzetten, met behoud van zijn gewoontes, sociale contacten en autonomie. Bezoekuren kennen we daarom niet.

Keyhof stimuleert de wisselwerking tussen de buurt, het lokale verenigingsleven en andere organisaties.

In Keyhof hechten we veel belang aan communicatie die transparant, opbouwend en respectvol is. Het welbevinden van elke bewoner staat daarin voorop. We denken graag in termen van oplossingen zoeken en mogelijkheden creëren. Hierbij hebben we  ieders inbreng, inspiratie en suggesties nodig.

Keyhof is een kleine warme organisatie, met grote onderlinge betrokkenheid en met oog voor de mens achter elke medewerker. Autonomie wordt aangemoedigd zowel op individueel- als op teamniveau. Medewerkers maken én krijgen tijd voor bewoners. Wonen en werken gebeurt hier in een rustige en groene omgeving, in een sfeer van vertrouwelijkheid en verbondenheid.

visie-keyhofIedere bewoner kan steeds in dezelfde woning blijven wonen, ook wanneer de zorgnoden veranderen. We streven naar balans tussen de belangen van de bewoner als individu en de groep waarin hij leeft; tussen voldoende nabijheid en respect voor privacy. We stimuleren zoveel mogelijk het maken van eigen keuzes. Betrokkenheid en hulp van de familie vinden we hierbij essentieel en waardevol.

Keyhof is ingebed in een katholieke traditie. Er wordt zorg geboden vanuit een christelijk mens- en wereldbeeld waar de mens centraal staat.

We bieden ruimte aan elke bewoner om zijn eigen levensvisie, zingeving en spiritualiteit te beleven. De medewerkers ondersteunen deze beleving door tijd te maken en nabijheid te bieden.