folder suggesties en klachten

Klachten of suggesties? Vertel het ons!

In woonzorgcentrum Keyhof werken medewerkers samen om bewoners met warme en deskundige zorg te omringen.

Een open dialoog
We trachten hen een aangename woon- en leefomgeving te bieden waarin ze zich veilig en geborgen voelen. Deze samenwerking vraagt veel inzet en inspiratie en kan enkel slagen door in dialoog te gaan met alle betrokkenen. Zorg dragen voor mensen betekent immers samen zorg dragen en vertrekt vanuit de stem van de bewoner, familie en bezoekers. Daarom vinden wij uw mening zo belangrijk.

Een lerende organisatie
Woonzorgcentrum Keyhof is een lerende organisatie. Leren uit beslissingen en zorgprocessen van vandaag om het in de toekomst
anders, beter te doen. Uw ervaring speelt hierin een cruciale rol. Het kennen van uw ervaring is voor ons van groot belang.
We organiseren op geregelde tijdstippen gebruikersraden, bewoners- en  familiegesprekken. Hier gaan we samen in dialoog, luisteren we graag naar suggesties en zoeken we naar mogelijk oplossingen of verbeteracties. U bent hier steeds van harte welkom.

Kan het beter, laat het ons weten!
Hebt u een suggestie, een probleem waar u mee zit of hebt u een vervelende situatie meegemaakt? We stellen elk gesprek hierover zeer op prijs. Voor ons is het immers belangrijk om elk ongenoegen te kennen. Misschien is een slechte afspraak de oorzaak, mogelijks is er een misverstand. Misschien zijn we echt tekort geschoten en dienen we hiervoor de nodige aandacht te hebben. We willen elk probleem of ongenoegen graag bespreekbaar maken, om zo samen te zoeken naar gepaste oplossingen.

Wij maken graag tijd voor u
Als u een ervaring met ons wil delen dan kan u in eerste instantie bij de medewerkers van de woning terecht. Zij maken graag voor u tijd. In goed overleg zijn immers veel problemen op te lossen en mooie ideeën te realiseren. Hebt u toch andere verwachtingen of spreekt u liever met iemand anders dan kan u contact opnemen met de woonzorgcoördinator van de woning.

De meldingskaart
Een mondelinge suggestie of klacht kan altijd direct geuit worden. U kan dit ook schriftelijk doen. Hiervoor zijn er aan het onthaal meldingskaarten ter beschikking. Er wordt zo snel mogelijk met u contact genomen om uw verhaal te horen en mogelijke oplossingen te bespreken.

Oplossingsgericht
Elk idee en elke klacht wordt verder onderzocht en krijgt een antwoord. Indien u zich kan verzoenen met de oplossing wordt de klacht afgerond. Indien niet, wordt gezocht naar een betere oplossing of kan u een overleg vragen bij de dagelijks verantwoordelijke van Keyhof. Klachten worden geregistreerd en het klachtenformulier wordt bijgehouden in een klachtenregister.

Je vindt deze informatie ook in onze nieuwe folder.